مثل هیچکس

امروز با حافظ
نویسنده : - ساعت ۱٢:٥۸ ‎ق.ظ روز چهارشنبه ۸ آذر ۱۳۸٥
 

ترا که هرچه مراد است در جهان داری چه غم ز حال ضعيفان ناتوان داری

بخواه جان و دل از بنده و روان بستان که حًکم بر سرِ آزادگان روان داری

بنوش می که سبکروحی لطيف مدام علی الخصوص در آندم که سرگران داری

بياض روی ترانيست نقش در خور از آنک سوادی از خط مشکين برارغوان داری

ميان نداری و دارم عجب که هر ساعت ميان مجمع خوبان کنی ميان داری

مکن عتاب ازين بيش و جور بردل من بکن هرآنچه توانی که جان آن داری

باختيار گرت صدهزار تير جفاست بقصد جان من خسته در کمان داری

بکش جفای رقيبان مدام و دل خوش دار که سهل باشد اگر يار مهربان داری

وصال دوست گرت دست ميدهد روزی برو که هرچه مراد است در جهان داری

چو ذکر لعل لبت ميکنم خِرَد گويد حديث يا شَکَر است اينکه در دهان داری

چو گل بدامن ازاين باغ ميبری حافظ

چه غم زناله و فرياد باغبان داری