هر روز با حافظ هر روز با عشق

مرو  که  در غم هجر تو  از جهان  برویم                     بیا که  پیش تو  از خویش  هر زمان  برویم

سخن بگوی که پیشِ لبِ تو جان بدهیم                     رها مکن که در این حسرت از جهان برویم

روا مدار که جان برلب است و ما ز جهان                     ندیده   کام دل  از  آن   لب و دهان  برویم

خوش آنزمان که ببینیم بر دهان لب تو                        تو  خود بگوی که ما  از برت  چسان برویم

گدای کوی  شماییم  و  حاجتی داریم                       روا  مدار  که   محروم   از   آستان  برویم

نشان وصل بما ده بهر طریق که هست                     که باری  از پیِ  وصل تو  بر  نشان برویم

                                            مگو  که  حافظ  ازین در   برو   برای خدا

                                          که هرچه رای تو باشد جز این برآن برویم

/ 0 نظر / 34 بازدید