هر روز با حافظ هر روز با عشق

 • در عهدِپادشاهِ خطا بخش جرم پوش
 • حافظ قرابه کش شد و مفتی پیاله نوش
 • صوفی زکنج صومعه در پای خم نشست
 • تا دید محتسب که سبو میکشد بدوش
 • احوال شیخ و قاضی و شرب الیهودشان
 • کردم سؤال صبحدم از پیر می فروش
 • گفتا نگفتنی است سخن گرچه محرمی
 • در کش زبان و پرده نگهدار و می بنوش
 • ساقی بهار میرسد و وجه می نماند
 • فکری بکن که خون دل آمد ز غم بجوش
 • عشق است و مفلسی و جوانی و نوبهار
 • عذرم پذیر و جرم بذیل کرم بپوش
 • ای پادشاه صورت و معنی که مِثل تو
 • نادیده هیچ دیده و نشنیده هیچ گوش
 • چندان بمان که خرقهﺀ ازرق کند قبول
 • بخت جوانت از فلک پیر ژنده پوش
 • تا چند همچو شمع زبان آوری کنی
 • پروانهء مراد رسید ای محبّ خموش
 • حافظ چه آتشی است که از سوز آه تو
 • افتاده در ملایکِ هفت آسمان خروش

 

/ 0 نظر / 138 بازدید